FINANCIE V PRAXI

Kategórie
 
 
 
 
 

FINANCIE V PRAXI

Pracovná učebnica prichádza s cieľom pokryť dlhodobú slabinu vzdelávania na základných a stredných školách v otázkach týkajúcich sa pochopenia sveta financií a osvojenia si dobre uplatniteľných poznatkov a pravidiel potrebných pre praktický život človeka v modernej spoločnosti.

Učebnica koncipovaná v súlade so schváleným Návrhom stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií  a prijatým Národným štandardom finančnej gramotnosti MŠVVaŠ SR.

Cieľavedomé využívanie finančných služieb a poistenia nemá u nás dlhú tradíciu, keďže sa začalo skutočne otvorene rozvíjať až po roku 1989. Učebnica je rozdelená do troch častí zameraných na:

  • finančné znalosti a pravidlá umožňujúce v dennej praxi správne hospodáriť, spravovať svoje osobné financie a rozpočet domácnosti
  • plánovanie finančných príjmov pre uspokojovanie životných potrieb, mzda, orientácia v službách poskytovaných bankovým sektorom, porozumenie mechanizmu úrokových sadzieb, odvodový a daňový systém
  • zabezpečenie sa voči existujúcim rizikám, verejné poistenie a využívanie služieb poisťovní, finančné investovanie a finančný trh

Pracovná učebnica má byť výrazným príspevkom na podporu harmonizácie vzťahov medzi poskytovateľmi bankových, poistných a investičných služieb a konzumentmi týchto služieb – spotrebiteľmi na trhu financií.

 

Financie v praxi

Táto časť pracovnej učebnice naučí študenta správne hospodáriť s finančnými prostriedkami, aby:

  • sa správal ako spotrebiteľ zodpovedne,
  • dokázal prakticky plánovať svoje príjmy a výdaje,
  • sa efektívne rozhodoval pri posudzovaní finančných služieb a produktov,
  • rozumel úverovému financovaniu,
  • dokázal efektívne sporiť a investovať s cieľom zabezpečenia budúcich príjmov,
  • sa orientoval vo finančných rizikách a ich krytí formou poistenia.

 

Finančné a ekonomické vzdelanie je dôležitou súčasťou  starostlivosti o osobné financie, kedy je potrebné nielen nájsť finančné informácie, ale ich správne vyhodnotiť a prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností.

Kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti sa postupne zameriavajú od najnižšej úrovne riadenia osobných financií v domácnosti, cez sporenie, čerpanie úveru až po investovanie finančných prostriedkov a poistenie. Dôraz je na schopnosti prakticky využiť poznatky v reálnom živote a prioritizovať svoje finančné ciele.

Okrem teórie bude každý celok prepojený s praktickými úlohami, kde si môžu žiaci na svojich príkladoch z domácností, z rodiny, z bežného života overiť uplatniteľnosť získaných vedomostí v skutočných životných situáciách.

Pracovná učebnica je koncipovaná tak, aby s ňou mohli pracovať učitelia rôznych aprobácií (matematiky, občianskej náuky alebo geografie) či už v rámci svojho predmetu, alebo na samostatnom predmete venovanom finančnej gramotnosti.

 

Príjmy, odvodový a daňový systém a finančné plánovanie

Táto časť pracovnej učebnice vysvetľuje zdroje osobných príjmov, prečo zamestnanec nedostane celú mzdu, ktorú zarobí, čo je priemerná a minimálna mzda, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou aj zostavovanie osobného a rodinného rozpočtu. Prečo platíme dane, čo je daň z príjmu a daň z tovarov a služieb?

Študent sa naučí ako prijímať finančné rozhodnutia, kedy sporiť a kedy si požičiavať, aké základné typy bankových produktov existujú - od prvého študentského účtu, cez bežné osobné účty, platobné karty a používanie rôznych metód platenia zažívajúcich boom v ére digitalizácie, pričom sa dozvie o súvisiacich rizikách, ktoré by mal vziať do úvahy.

V tejto časti sa tiež vysvetľuje úver a dlh - riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov, možnosti získavania finančných prostriedkov cez bankové a nebankové subjekty, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením alebo ako ich zvládnuť a ako sú chránené naše peniaze.

 

Riadenie rizika a poistenie, komerčné poistenie, investovanie a finančný trh

Posledná časť pracovnej učebnice sa zameriava na sporenie a investovanie, pozitívne a negatívne stránky sporenia, či už na krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé ciele, posúdenie, ktoré investície umožňujú rýchly a jednoduchý prístup k finančným prostriedkom a na metodiku výberu produktov pre investovanie voľných finančných prostriedkov.

Študent získa poznatky o rizikách, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti, o možnostiach redukcie rôznych druhov rizík, o podstate a význame poistenia, prečo a kedy sa ľudia potrebujú poistiť, ako poistenie funguje a aký je rozdiel medzi verejným a komerčným poistením. Nadobudne tiež dobrý prehľad o verejnom poistení a dávkach v praxi - ako bude vyzerať reálna výplatná páska, aký bude starobný dôchodok a čo všetko ho bude ovplyvňovať, aké typy dôchodkov sú vyplácané v SR - starobný, invalidný, sirotský, vdovský a vdovecký dôchodok. Dozvie sa o poskytovaných dávkach a príspevkoch vyplácaných v SR a získa prehľad o finančných aspektoch sociálneho zabezpečenia.

Svojím rozsahom, systematickým spracovaním, zohľadnením aktuálnych služieb vo finančnom sektore a zameraním na využitie učiva v bežnom občianskom živote, je predkladaná pracovná učebnica nepostrádateľnou pomôckou na ceste k výchove plne finančne kompetentného mladého človeka, a to ako z pohľadu samotného študenta, tak aj pre pedagóga.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia