Ochrana osobných údajov

Kategórie
 
 
 
 
 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ABCedu, a.s., so sídlom: Košická 56, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 51 724 561, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 6791/B, Oddiel: Sa (ďalej aj len ako „Spoločnosť“) pre účely poskytovania služieb súvisiacich s využívaním E-shopu Spoločnosti, na základe ktorých Spoločnosť umožňuje svojim zákazníkom objednávanie Tovarov a Služieb Prevádzkovateľa za podmienok ustanovených v príslušných dokumentoch, najmä Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej aj len ako „E-shop“) spracúva najmä nasledovné osobné údaje o dotknutej osobe, ktorá využíva alebo má v úmysle využívať služby E-shopu (ďalej aj len ako „zákazník“):
a)    titul,
b)    meno a priezvisko,
c)    adresa (najmä pre doručenie alebo fakturačná adresa)
d)    názov školy (zamestnávateľa)
e)    adresa školy (zamestnávateľa)
f)    e-mailová adresa,
g)    meno, priezvisko a funkcia, ak sa jedná o konanie za Podnikateľa,
h)    telefónne číslo,

V prípade neposkytnutia osobných údajov potrebných pre registráciu a/alebo poskytnutie služieb E-shopu (najmä uskutočnenie Objednávky)  v rozsahu meno a priezvisko (prípadne funkcia), adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo nie je možné poskytnúť zákazníkovi služby E-shopu, najmä dodanie Tovaru.

Spoločnosť vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje zákazníkov spracúva výhradne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov(ďalej len „nariadenie GDPR“– všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I.
rozsah, účel, spôsob a doba spracúvaniA osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo Spoločnosť spracúva pre účely poskytovania Služieb E-shopu, najmä
a)    registrácie zákazníka na internetovej doméne E-shopu,
b)    poskytnutie služieb E-shopu,
c)    vystavenia faktúry za poskytnutie služieb E-shopu a splnenie si ostatných účtovných, platobných a daňových povinností vo vzťahu k platbe zákazníka za službu,
d)    prijímania, spracovania a vybavenia reklamácii podaných zákazníkmi v rámci poskytovania služieb E-shopu alebo spracovania odstúpenia od zmluvy uzatvorenej s príslušným zákazníkom.

Zákazník berie na vedomie, že uvedené osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené aj subdodávateľom Prevádzkovateľa, najmä jeho a doručovateľom a distribútorom, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorené osobitné zmluvy a to pre účely poskytovania služieb E-shopu – doručovania a distribúcie Objednávok, prípadne vybavenia reklamácie podanej zákazníkom a týkajúcej sa časti služieb E-shopu poskytovanej týmto subdodávateľom alebo doručovateľom.

Uvedené osobné údaje sú spracúvané a uchovávané v súlade s osobitnými predpismi maximálne po dobu 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu, a to maximálne však po dobu ustanovenú príslušnými právnymi predpismi ako potrebnú na uchovanie údajov pre prípadné riadne vybavenie reklamácie a pre účely plnenia si účtovných a daňových povinností alebo po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov vyplývajúcich zo služieb E-shopu. Po ukončení uvedenej doby sú zákazníkove osobné údaje vymazané.

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje pre vyššie uvedený účel na právnom základe spracúvania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, ktorých prílohou č. 2 je tento dokument Ochrana osobných údajov a ktorej zmluvnou stranou je zákazník.

B. Spracúvanie osobných údajov pre účely zasielania informačných E-mailov (NEWSLETTEROV)

Spoločnosť spracováva údaje o zákazníkovi v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E-shope - na internetovej doméne: www.abcedu.sk alebo www.abcguru.sk pre účely zasielania informačných e-mailov.

Registrácia zákazníka v E-shope ako aj označenie políčka pri súhlase so zasielaním informácií a materiálov Spoločnosti v objednávacom liste je dobrovoľné. Ak zaregistrovaný zákazník, resp. osoba ním poverená, t. j. napr. jeho štatutárny orgán, jeho zamestnanec, splnomocnenec a pod., pri registrácii označí políčko v súhlase so zasielaním informácií a materiálov Spoločnosti v E-shope, na internetovej doméne: www.abcedu.sk alebo www.abcguru.sk, udeľuje tým súhlas Spoločnosti v zmysle ust. § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby tento spracoval a uschovával jeho údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na šírenie informácií o nových ponukách Tovaru Spoločnosti, o zľavách, výhodách, reklame Tovaru a pod.

Spracúvanie osobných údajov pre tieto účely je teda vykonávané na právnom základe udeleného súhlasu.

Súhlas s automatickým šírením reklamy udelený zákazníkom podľa tohto článku VOP udeľuje zákazník Spoločnosti na dobu platnosti registrácie alebo na dobu pokiaľ je súhlas udelený a zákazník ho môže odvolať kedykoľvek formou akou ho udelil alebo zaslaním žiadosti na info@abcedu.sk. Súhlas zanikne bezodkladne od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom Spoločnosti.

Zákazník sa môže z odberu kedykoľvek odhlásiť zaslaním žiadosti o skončenie zasielania informačných e-mailov (newsletterov) na nasledovnú emailovú adresu info@abcedu.sk.

V prípade, ak sa zákazník dobrovoľne prihlásil na odber informačných e-mailov (newsletterov), osobné údaje zákazníka spracúvané na tento účel sú vymazané bezodkladne po spracovaní žiadosti zákazníka o skončenie zasielania informačných e-mailov (newsletterov) alebo po odvolaní súhlasu na spracúvanie zákazníkových osobných údajov pre tieto účely.

Osobné údaje spracúvané pre tento účel sú spracúvané a uchovávané iba po dobu zasielania informačných e-mailov (newsletterov) zákazníkovi.

V prípade, ak zákazník odvolá svoj súhlas so zasielaním informačných e-mailov (newslettov), nemá to žiadny vplyv na poskytovanie služieb E-shopu Spoločnosti podľa VOP a kúpnej zmluvy.

C. Spracúvanie osobných údajov pre účely Poskytovania služieb (semináre, konferencie)

Spoločnosť spracúva údaje o zákazníkovi v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E-shope - na internetovej doméne: www.abcedu.sk alebo www.abcguru.sk alebo ktoré si vyžaduje registrácia prostredníctvom na to určeného google formulára, pre účely poskytovania Služieb (semináre, konferencie).

Registrácia zákazníka v E-shope alebo registrácia prostredníctvom na to určeného google formulára, ako aj označenie políčka pri súhlase so spracúvaním osobných údajov pre účely poskytnutia Služieb Spoločnosťou v objednávacom liste je povinné. Ak zaregistrovaný zákazník, resp. osoba ním poverená, t. j. napr. jeho štatutárny orgán, jeho zamestnanec, splnomocnenec a pod., pri registrácii alebo pri uskutočnení objednávky označí políčko v súhlase so spracúvaním osobných údajov pre účely poskytnutia Služieb Spoločnosťou v E-shope, na internetovej doméne: www.abcedu.sk alebo www.abcguru.sk alebo prostredníctvom na to určeného google formulára, udeľuje tým súhlas Spoločnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písmena a)  nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov pre tieto účely je teda vykonávané na právnom základe udeleného súhlasu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely poskytnutia Služieb spoločnosťou udelený zákazníkom podľa tohto článku VOP udeľuje zákazník Spoločnosti na dobu nevyhnutnú pre poskytnutie Služieb alebo na dobu pokiaľ je súhlas udelený a zákazník ho môže odvolať kedykoľvek formou akou ho udelil alebo zaslaním žiadosti na info@abcedu.sk. Súhlas zanikne bezodkladne od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom Spoločnosti.

V prípade, ak zákazník udelil súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účely poskytnutia Služieb, osobné údaje zákazníka spracúvané na tento účel sú vymazané bezodkladne po ukončení poskytovania Služieb najneskôr však do 10 rokov od ukončenia poskytovania Služieb alebo po odvolaní súhlasu na spracúvanie zákazníkových osobných údajov pre tieto účely.

Osobné údaje spracúvané pre tento účel sú spracúvané po dobu poskytovania Služieb zákazníkovi.

V prípade, ak zákazník neudelí alebo odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely poskytnutia Služieb, nie je možné mu poskytnúť Služby zo strany spoločnosti.

D. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY PROPAGÁCIE SPOLOČNOSTI A JEJ PRODUKTOV V SÚVISLOSTI S POSKYTOVANÍM SLUŽIEB

Spoločnosť spracúva údaje o zákazníkovi v rozsahu fotografie alebo audiovizuálneho záznamu tváre, resp. podobizne zákazníka, ktoré boli vyhotovené pri poskytovaní Služieb spoločnosťou, pre účely propagácie činnosti Spoločnosti a jej produktov na internete (webová stránka spoločnosti sociálne siete apod.) alebo v propagačných materiáloch, v súvislosti s poskytovaním Služieb.

Spracúvanie osobných údajov pre tieto účely je teda vykonávané na právnom základe udeleného súhlasu.

Súhlas je udelený zaškrtnutím na to určeného políčka v týchto VOP alebo je udelený na samostanom dokumente pri registrácii zákazníka na seminári alebo konferencii.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa tohto článku VOP udeľuje zákazník Spoločnosti na dobu nevyhnutnú pre naplnenie uvedeného účelu, maximálne však 5 rokov od začatia ich spracúvania, alebo na dobu pokiaľ je súhlas udelený a zákazník ho môže odvolať kedykoľvek formou akou ho udelil alebo zaslaním žiadosti na info@abcedu.sk. Súhlas zanikne bezodkladne od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom Spoločnosti.

V prípade, ak zákazník udelil súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účely podľa tohto článku VOP, osobné údaje zákazníka spracúvané na tento účel sú vymazané bezodkladne po naplnení tohto účelu, najneskôr však do 5 rokov od začatia spracúvania týchto údajov alebo po odvolaní súhlasu na spracúvanie zákazníkových osobných údajov pre tieto účely.

V prípade, ak zákazník neudelí alebo odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely podľa tohto článku VOP, jeho osobné údaje v rozsahu a na účely podľa tohto článku VOP ďalej nebudú spoločnosťou spracúvané.
II.
Informácie pre užívateľa týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Každý zákazník si môže v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov uplatniť u Spoločnosti nasledovné práva:

2.1.    Právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním

Zákazník má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý spoločnosti udelil na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom zasielania informačných e-mailov, poskytnutia Služieb, alebo propagácie činnosti spoločnosti a jej produktov.  

Ak zákazník svoj súhlas odvolá, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli spracúvané pred odvolaním súhlasu.

Zákazník môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil alebo prostredníctvom zaslania notifikácie o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu: info@abcedu.sk.

2.2.    Právo na prístup k osobným údajom

Zákazník má právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. V tomto prípade má zákazník právo získať prístup k jeho osobným údajom a k informácii o
⦁    účele spracúvania osobných údajov
⦁    kategórii spracúvaných osobných údajov
⦁    predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia
⦁    tom, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje ak neboli poskytnuté zákazníkom
⦁    práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov
⦁    práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR ak zákazník tvrdí, že sú priamo dotknuté jeho práva ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
⦁    Spoločnosť je povinná poskytnúť zákazníkovi jeho osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré zákazník požiada, môže Spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Spoločnosť je povinná poskytnúť osobné údaje zákazníkovi spôsobom podľa jeho požiadavky (napr. e-mailom)
⦁    okruhu osôb, ktoré okrem prevádzkovateľa v súlade s týmto súhlasom pracúvajú osobné údaje zákazníka,
⦁    právo získať osobné údaje podľa vyššie uvedeného bodu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

2.3.    Právo na opravu osobných údajov

Zákazník má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú zákazníka. Ak zákazník má za to, že na naplnenie konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov je potrebné poskytnúť väčší rozsah osobných údajov  má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

2.4.    Právo na výmaz osobných údajov

Zákazník má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje zákazníka ak:
⦁    osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali
⦁    zákazník odvolá súhlas, ktorý poskytol na spracúvanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov t.j. Spoločnosť spracúva osobné údaje len na základe súhlasu zákazníka
⦁    v prípade zasielania informačných e-mailov (newsletterov), ak zákazník namieta spracúvanie jeho osobných údajov Spoločnosť prestane na tento účel osobné údaje spracúvať a v súvislosti s týmto účelom osobné údaje vymaže
⦁    ak sa preukáže, že zákazníkove osobné údaje sú spracúvané nezákonne
⦁    je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná

2.5.    Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Zákazník má právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak:
⦁    zákazník napadne/namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov
⦁    spracúvanie osobných údajov je nezákonné a zákazník namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
⦁    Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich zákazník na uplatnenie právneho nároku
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo na základe vyššie uvedeného, okrem uchovávania môže osobné údaje Spoločnosť spracúvať len so súhlasom zákazníka alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Zákazníka, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí na základe vyššie uvedeného, je Spoločnosť povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

2.6.    Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a táto operácia nevyžaduje vynaloženie neprimeraného úsilia, pričom platí, že uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

2.7.    Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Ak zákazník tvrdí, že sú priamo dotknuté jeho práva ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

2.8.    Právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov

Zákazník má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov v prípadoch spracovávania jeho osobných údajov Spoločnosťou, konkrétne pri spracúvaní jeho osobných údajov na účely zasielania informačných e-mailov (newsletterov).

Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami zákazníka, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Zákazník má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu (zasielania informačných e-mailov – newsletterov) vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Spoločnosť ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
III.
Prejavenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

3.1.    Zákazník zaškrtnutím na to určeného políčka na E-shope (primárne pri Objednávke alebo registrácii) udeľuje svoj výslovný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko, na účel zasielania informačných e-mailov (newsletterov) prostredníctvom e-mailu zákazníkovi na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania alebo do momentu odvolania svojho súhlasu. (Poskytnutie údajov a súhlasu je dobrovoľné a ich neposkytnutie predstavuje iba nemožnosť poskytnutia doplnkovej služby zákazníkovi v podobe zasielania newsletterov).

3.2.    Zákazník zaškrtnutím na to určeného políčka na E-shope (primárne pri Objednávke alebo registrácii) udeľuje svoj výslovný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko, adresa a telefónne číslo na účel poskytnutia Služieb (semináre, konferencie) zákazníkovi na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania alebo do momentu odvolania svojho súhlasu. (Poskytnutie údajov a súhlasu je povinné a ich neposkytnutie predstavuje nemožnosť poskytnutia Služieb zákazníkovi).

3.3.    Zákazník zaškrtnutím na to určeného políčka na E-shope (primárne pri Objednávke alebo registrácii), prípadne zaškrtnutím na to určeného políčka v google formulári určenom pre registráciu na poskytnutie Služieb alebo podpisom na samostatnom dokumente pri registrácii na samotnej konferencii alebo seminári, udeľuje svoj výslovný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu vyzobrazenia jeho podobizne na fotografii alebo na audiovizuálnom zázname na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, maximálne však na 5 rokov alebo do momentu odvolania svojho súhlasu. (Poskytnutie údajov je dobrovoľné a ich neposkytnutie predstavuje iba nemožnosť spracúvania týchto údajov na tento účel).


3.4.    Zákazník zaškrtnutím na to určeného políčka na E-shope vyhlasuje, že si celý dokument „Ochrana osobných údajov“ riadne prečítal a bol oboznámený s rozsahom, účelom, právnym základom a dobou spracúvania jeho osobných údajov a zároveň bol oboznámený s jeho právami v súvislosti s ochranou osobných údajov a plne im porozumel a v prípade akýchkoľvek nejasností si je vedomý, že môže kontaktovať so žiadosťou o vysvetlenie prevádzkovateľa na adrese info@abcedu.sk.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia